Sprzedaż biletów kończy się za

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych:

Administratorem Danych Osobowych jest Świadomi Mimochodem sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-167) ul. Zawiszy 12/78, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000871232, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym w wys. 50.000,00 zł. NIP: 5213913595REGON: 387636790.

Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: 793 512 109 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: festiwal@wibracje.com.pl.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzany w następujących celach:

 1. zawarcia umowy sprzedaży na podstawie zainteresowania ofertą Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
 2. realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
 3. realizacji uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
 4. dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 6. badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi Spółki, co jest jej prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 7. przesyłania przez Spółkę ofert marketingowych (newsletter), informacji dotyczących promocji, nowości w jej sklepie, na podstawie wyrażonej w tym celu zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

III. Odbiorcy danych

Dane osobowe Spółka może udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom Spółki, czyli podmiotom, z których Spółka korzysta przy ich przetwarzaniu: prowadzącym działalność rachunkowo-księgową, kurierską, przewozową, prawną, podatkową, informatyczną.
 2. innym niezależnym odbiorcom: bankom i leasingodawcom, których działalność umożliwia zakup towarów w sklepie internetowym Spółki w systemie ratalnym, bądź wzięcie przedmiotu zakupu w leasing

IV. Okres przechowywania danych

 1. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży Spółka przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy (roszczeń wynikających również z rękojmi i gwarancji);
 2. dane pozyskane w celach marketingowych Spółka przetwarza do czasu cofnięcia przez osobę uprawnioną zgody na ich przetwarzanie;
 3. dane pozyskane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółka przetwarza do momentu złożenia sprzeciwu co do ich przetwarzania lub gdy Spółka uzna, że się zdezaktualizowały.

V. Prawa

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 1. prawo dostępu do jej danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) jej danych;
 3. prawo do usunięcia danych – jeżeli jej zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Spółka przetwarzała jej dane, może żądać, ich usunięcia przez Spółkę;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych – może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonania uzgodnionych z nią działań, jeżeli jej zdaniem Spółka ma nieprawidłowe dane na jej temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce, aby zostały usunięte, bo są jej potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez nią sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • sprzeciw marketingowy – ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych wobec prowadzania marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa –Spółka zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu
  • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – przysługuje jej także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych: ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe jej dotyczące, które nam dostarczyła na podstawie umowy lub jej zgody. Może też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa, że przetwarzamy jej dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły dotyczące wykonywania powyższych uprawnień znajdziesz pod adresem: https://wibracje.com.pl/polityka-cookies/  Można również skorzystać z przysługujących praw pisząc do Spółki na adres e-mail: festiwal@wibracje.com.pl bądź pod numerem telefonu: 793 512 109

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

W każdym przypadku wymienionym w pkt II, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich podania może uniemożliwić:

 1. zawarcie umowy ze Spółką,
 2. wysyłanie przez Spółkę newslettera,
 3. realizację celów, których podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich i profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.