Sprzedaż biletów kończy się za

Klauzula FB

Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’a „Wibracje Festiwal” w portalach społecznościowych Facebook i Instagram

Szanowni Państwo,

Zgodnie z RODO*, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszego fanpage’a:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania z profili https://www.facebook.com/wibracjefestiwalofficial oraz https://www.instagram.com/wibracje_festiwal (dalej jako: „fanpage”) jest Świadomi Mimochodem Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Zawiszy 12/78, 01-167 Warszawa, adres e-mail: festiwal@wibracje.com.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl

ZAKRES DANYCH: Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na fanpage’u jakikolwiek ślad, np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: podstawowych danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko) oraz w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu w portalu społecznościowym Facebook/Instagram.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

– prowadzenia fanpage’a na warunkach i na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach i promowaniu naszej marki,

– komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portalu Facebook/Instagram (komentarze, chat, posty),

– prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z fanpage’a,

co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym fanpage’u Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie do jakich danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności osobistych profilów.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES: Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookies są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub innym nośniku osób odwiedzających fanpage. Pliki cookies aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

ODBIORCY DANYCH: Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INFORMACJA O PROFILOWANIU: Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portalu Facebook, z zastosowaniem używanych przez Facebook Inc. klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane osobowe, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu (okres funkcjonowania fanpage’a) lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH: Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

FACEBOOK JAKO ODDZIELNY ADMINISTRATOR: Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora portalu Facebook. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Facebook Inc. należy zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE