Nieznany Świat

Temat: Spotkanie z twórcami miesięcznika Nieznany Świat Anną Ostrzycką i Markiem Rymuszko

Spotkanie z Anną Ostrzycką i Markiem Rymuszko, redaktorami naczelnymi NIEZNANEGO ŚWIATA.

Temat wykładu: POLSKIE ŻYCIE PO ŻYCIU. Relacje ludzi uratowanych ze stanu śmierci klinicznej.

Opatrzona tym tytułem książka, firmowana przez NIEZNANY ŚWIAT, ma już sześć wydań. Jakie są przyczyny tak bezprecedensowego zainteresowania nią ze strony czytelników? Jak doszło do powstania tomu zawierającego blisko setkę osobistych opowieści osób, które znalazły się na krótko po tamtej stronie? Jak wpłynęło to na ich dalsze życie? W tle dramatyczne szpitalne epizody, porody i operacje, zapaści i zawały, a także wypadki oraz nagłe zdarzenia uchylające drzwi do innych wymiarów. A wszystko to wydarzyło się tu, w Polsce, wśród nas. I szczególnie ważne pytanie. Czy możliwa jest weryfikacja niektórych relacji ludzi przedwcześnie pożegnanych o tym, co przeżyli po opuszczeniu fizycznego ciała – mówiąc innymi słowy, sprawdzenie pewnych podawanych przez nich faktów w sposób pozwalający stwierdzić, że nie mamy do czynienia, jak chcieliby niektórzy, z halucynacjami zamierającego mózgu, lecz dotknięciem realnej rzeczywistości?

Zdaniem dwójki znanych dziennikarzy kierujących Nieznanym Światem Anny Ostrzyckiej i Marka Rymuszko, którzy doprowadzili do wydania Polskiego życia po życiu, taka faktologiczna weryfikacja nie tylko jest możliwa, lecz w wielu sytuacjach do niej doszło – o czym opowiedzą i udowodnią na konkretnych przykładach.

Nieznany Świat:
Miesięcznik Niez­nany Świat, który w październiku 2015 r. obchodził swoje 25-​lecie, jest najs­tarszym pol­skim tytułem pra­sowym poświę­conym psy­chotron­ice, prob­le­mom roz­woju duchowego i ter­a­piom nat­u­ral­nym. Jego próbny numer ukazał się już w 1983 r., jed­nak ówczesne władze poli­ty­czne na wydawanie pisma nie wyraz­iły zgody, for­mułu­jąc pod adresem jego twór­ców zarzut, że zamierzają propagować treści sprzeczne ze świato­poglą­dem mate­ri­al­isty­cznym.

Ostate­cznie Niez­nany Świat wszedł na rynek w 1990 r., ukazu­jąc się odtąd reg­u­larnie jako miesięcznik w nakładzie 60 – 80 tysięcy egzem­plarzy (aktu­alny: 68 tys.). Jego współwłaś­ci­cielem, autorem kon­cepcji redak­cyjnej i redak­torem naczel­nym jest pis­arz, reporter oraz pub­l­i­cysta Marek Rymuszko (pełniący jed­nocześnie od ponad dwudzi­es­tupię­ciu lat funkcję prezesa ogólnopol­skiej orga­ni­za­cji repor­tażys­tów – Sto­warzyszenia Kra­jowy Klub Repor­tażu), autor kilku­nastu książek, w więk­szości fak­to­log­icznych, w tym dwóch napisanych wspól­nie z Anną Ostrzy­cką, która kieruje Wydawnictwem NIEZ­NANY ŚWIAT oraz Agencją ARO – Wydawnictwem FENOMEN (koedy­tor tytułu).

W zagranicznych rankingach odnoszą­cych się do rynku pra­sowego cza­sop­ism ezoterycznych Niez­nany Świat wielokrot­nie sytuowano wśród kilku najpoważniejszych, najlepiej redagowanych i najbardziej wiary­god­nych tytułów w Europie. W gronie ponad stu stałych współpra­cown­ików, których nazwiska wid­nieją w redak­cyjnej stopce, są autorzy z całego świata i niemal wszys­t­kich kon­ty­nen­tów, wśród nich liczni znani dzi­en­nikarze oraz badacze zjawisk alter­naty­wnych. Pismo współpracuje także z kilku­nas­toma wydawanymi w innych kra­jach tytułami o podob­nym pro­filu, co umożli­wia stałą wymi­anę intere­su­ją­cych tek­stów i bieżący dopływ naj­ciekawszych informacji.

W 1997 r. miesięcznik zor­ga­ni­zował pier­wszy w Polsce zjazd ludzi, którzy przeżyli śmierć klin­iczną, czego rezul­tatem stała się wydana przez NŚ książka Pol­skie życie po życiu, która miała już sześć wydań.

Wydawnictwo NIEZ­NANY ŚWIAT od 20 lat dys­ponuje własną stacjonarną Księgarnią-​Galerią w Warsza­wie, gdzie w sprzedaży zna­j­duje się ok. 9 tysięcy tytułów książek o tem­atyce zbieżnej z zain­tere­sowa­ni­ami mery­to­rycznymi cza­sopisma. Placówka ta ofer­uje pon­adto: ● suple­menty ● pro­dukty spoży­w­cze ● wyroby prozdrowotne ● kos­me­tyki nat­u­ralne ● akce­so­ria ezoteryczne ● mul­ti­me­dia ● prowadzi także galerię obrazów.

W 2004 r. uru­chomil­iśmy jedną z najbardziej pro­fesjon­al­nych w Polsce księ­garni inter­ne­towych pod adresem www​.niez​nany​.pl.

Od początku 2017 r. nasz miesięcznik dostępny jest także w wer­sji elek­tron­icznej.

Dołącz do nas! Kup bilet